快捷搜索:

湘江两岸花木深,美人不见愁人心

湘江两岸花木深,丽人不见愁民心

出自唐朝卢仝的《有所思
原文赏析:
当时我醉丽人家,丽人颜色娇如花。
今日丽人弃我去,青楼珠箔天之涯。
天际娟娟姮娥月,三五二八盈又缺。
翠眉蝉鬓生分袂,一望不见心拒却。
心拒却,几千里?
梦中醉卧巫山云,觉来泪滴湘江水。
湘江两岸花木深,丽人不见愁民心
含愁更奏绿绮琴,调高弦绝蒙昧音。
丽人兮丽人,不知为暮雨兮为朝云。
相思一夜梅花发,忽到窗前疑是君。
拼音解读
dāng shí wǒ zuì měi rén jiā ,měi rén yán sè jiāo rú huā 。
jīn rì měi rén qì wǒ qù ,qīng lóu zhū bó tiān zhī yá 。
tiān yá juān juān héng é yuè ,sān wǔ èr bā yíng yòu quē 。
cuì méi chán bìn shēng bié lí ,yī wàng bú jiàn xīn duàn jué 。
xīn duàn jué ,jǐ qiān lǐ ?
mèng zhōng zuì wò wū shān yún ,jiào lái lèi dī xiāng jiāng shuǐ 。
xiāng jiāng liǎng àn huā mù shēn ,měi rén bú jiàn chóu rén xīn
hán chóu gèng zòu lǜ qǐ qín ,diào gāo xián jué wú zhī yīn 。
měi rén xī měi rén ,bú zhī wéi mù yǔ xī wéi cháo yún 。
xiàng sī yī yè méi huā fā ,hū dào chuāng qián yí shì jun1 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: